Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Konfiguracja cen

Aby dokonać zmian cen z menu „Opcje” należy wybrać „Konfiguracja cen”. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania cen dla poszczególnych dni tygodnia oraz dla dni świątecznych. Cena A odpowiada opłacie za pierwszy okres (domyślnie za pierwsze 60 minut), cena B odpowiada za każdy kolejny naliczony okres (domyślnie za kolejną 1 minutę).
Przykładowo jeżeli bieżącym dniem jest wtorek i ceny A i B dla wtorku wynoszą odpowiednio 10,00 i 0,15 zł oraz okresy naliczania to 60 minut i 1 minuta:

  • gdy sesja użytkownika trwa 65 min to zostanie wyliczona opłata: 10,00 + 5*0,15 = 10,75 zł
  • gdy sesja użytkownika trwa 30 min to zostanie wyliczona opłata: 10,00 + 0*0,15 = 10,00 zł
  • gdy sesja użytkownika trwa 120 min to zostanie wyliczona opłata: 10,00 + 60*0,15 = 19,00 zł

Aby dokonać zmian okresów naliczania z menu „Opcje” należy wybrać „Konfiguracja cen” i wybrać zakładkę „Naliczanie”. Opłata końcowa składa się z dwóch czynników: ceny A naliczonej za pierwszy okres oraz ceny B naliczonej za każdy kolejny okres. Domyślnie pierwszym okresem jest pierwsze 60 minut a kolejnym okresem jest każda następna minuta. Użytkownik ma możliwość zmiany okresów na dowolne inne. Dozwolone również jest ustawić oba okresy naliczania na na przykład 5 min i naliczać opłaty z dokładnością co do 5 minut (bez wyszczególniania okresu początkowego).

Aby dokonać zmian parametrów dla wejść grupowych z menu „Opcje” należy wybrać „Konfiguracja cen” i wybrać zakładkę „Wejścia grupowe”. Do każdego początku sesji (zarejestrowanego wejścia) możliwe jest przypisanie więcej niż jednej osoby (punkt 5.1). Możliwe jest też skonfigurowanie ilości osób dla której program naliczy zadany rabat.
Przykładowo dla rabatu 5% dla dla grup minimum 10 osób:

  • jeżeli do identyfikatora przypisane będzie 9 osób to program nie naliczy rabatu
  • jeżeli do identyfikatora przypisane będzie 10 osób to program naliczy rabat 5% od opłaty
  • jeżeli do identyfikatora przypisane będzie 20 osób to program naliczy rabat 5% od opłaty

Ponieważ niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie w które dni przypadają święta dlatego to użytkownik, przy każdym uruchomieniu programu, decyduje czy bieżący dzień jest dniem świątecznym i czy należy naliczać opłaty z uwzględnieniem cen za dni świąteczne.

Ekran główny programu zawiera informacje na temat liczby aktualnie trwających sesji czyli liczby osób dla których naliczane są opłaty, aktualny czas z informacją czy dzisiejszy dzień jest dniem świątecznym oraz aktualne ceny.